close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej osób pełniących funkcje księgowe oraz obsługi płac

Nasilające się obecnie dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego powoduje wzrost postępowań karnych skarbowych. Obserwujemy w ostatnich latach zaostrzanie przepisów prawa podatkowego, wielość wprowadzanych do obrotu prawnego rozwiązań podatkowych oraz tendencję do podwyższania wysokości grzywien. Duża część obecnych na polskim rynku spółek prawa handlowego posiada już ubezpieczenie D&O (tj. ubezpieczenie OC członków władz spółki), które zabezpiecza kadrę menedżerską przed roszczeniami regulatora oraz innych uczestników rynku, jak również samej spółki, akcjonariuszy i udziałowców.
Ubezpieczenie D&O służy pokryciu szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki, ale może też dotyczyć szeroko ujętej odpowiedzialności powstałej w konsekwencji nieprawidłowych działań lub braku niezbędnych działań tych osób. To nieprawidłowe...

  • Monika Kosman
    AuthorMonika Kosman
    Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych, Kancelaria Brokerska International Risk & Corporate (IRCA) Sp. z o.o.