close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»listopad 2020
Controlling i zarządzanie»listopad 2020

Jednostka zależna za granicą

Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych reguluje nie tylko ustawa o rachunkowości, ale także rozporządzenie Ministra Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. W skali międzynarodowej kwestie konsolidacji są uregulowane przez stosowne Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie sprowadza się wyłącznie do zagregowania danych finansowych poszczególnych jednostek. Taka agregacja stanowi punkt wyjścia do dalszych czynności mających na celu sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Istotną częścią procesu konsolidacji...

  • Monika Karniewska-Mazur
    AuthorMonika Karniewska-Mazur
    Członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, właściciel IndigoAccounting