tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2021

Leasing w świetle MSSF 16

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing” (MSSF 16) zaczął obowiązywać dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. i miał istotny wpływ na wiele podmiotów, które przygotowują sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Wprowadzone regulacje wyeliminowały pojęcie leasingu operacyjnego, w tym pozabilansowe ujęcie użytkowanych na tej podstawie aktywów. Wszystkie użytkowane aktywa i korespondujące zobowiązania do zapłaty czynszów muszą być ujmowane w bilansie. MSSF 16 ma wpływ na zmianę sumy bilansowej, strukturę rachunku zysków i strat oraz wskaźniki zadłużenia.
Należy podkreślić, że zmiany w ujmowaniu leasingu mają istotny wpływ na procesy biznesowe zachodzące w podmiotach gospodarczych, stosowane systemy informatyczne oraz środowisko kontroli wewnętrznej leasingobiorców. Obecnie leasingobiorca potrzebuje zdecydowanie więcej danych na temat swoich umów...

  • Monika Karniewska-Mazur
    AuthorMonika Karniewska-Mazur
    Członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, właściciel IndigoAccounting