tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2020

Jak sporządzać skonsolidowany Cash Flow?

Każda grupa kapitałowa sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych („skonsolidowanego Cash Flow”). Skonsolidowany Cash Flow jest pochodną jednostkowych sprawozdań z przepływów pieniężnych, ponadto przy metodzie pośredniej należy uwzględnić korekty konsolidacyjne występujące tylko w procesie konsolidacji. Co więcej, w przypadku nabycia/zbycia jednostek zależnych w okresie sprawozdawczym takie jednostki (w tym środki pieniężne posiadane przez te jednostki) również wymagają odpowiedniego potraktowania w procesie sporządzania skonsolidowanego Cash Flow.
Proces sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych jest uregulowany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 7 oraz Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1. Istnieją pewne różnice w zasadach sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych wg MSR 7 i KSR 1, polegające głównie na...

  • Monika Karniewska-Mazur
    AuthorMonika Karniewska-Mazur
    Członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, właściciel IndigoAccounting