Błędy definiowania grup taryfowych we wnioskach o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – istota problemu

Czas jaki upłynął od pierwszej taryfikacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w nowym stanie prawnym, pozwala zweryfikować i stworzyć katalog najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w składanych wnioskach taryfowych, które skutkują odmową zatwierdzenia taryfy przez organ regulacyjny. W artykule zostały omówione problemy dotyczące:

• niewłaściwego definiowania taryfowych grup odbiorców usług,

• subsydiowania skrośnego w taryfowych grupach odbiorców usług,

• sposobu rozliczenia za świadczone usługi,

• rozliczenia gminy,

• okresu rozliczeniowy a stawka opłaty abonamentowej.

Autorka Kinga Maciejewska, Dyrektor finansowy Eko-Resys Sp. z o.o., w artykule pt. Błędy definiowania grup taryfowych we wnioskach o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – istota problemu omawia zmagania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z Wodami Polskimi w zakresie zatwierdzania taryf. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 1(51)/2023 

Przeczytaj też:

R. Kotapski, Jak ujmować koszty działalności oczyszczalni ścieków , „Controlling i Zarządzanie” nr 6(20)/2017

R. Kotapski, Koszty zbiorowego odprowadzania ścieków w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, „Controlling i Zarządzanie” nr 5(31)/2019 

T. Ćwieląg, P. Słomianny, Wykorzystanie systemów informatycznych typu Data Discovery w zarządzaniu w MPWiK SA we Wrocławiu , „Controlling i Zarządzanie” nr (5(31)/2019

R. Kotapski, Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na potrzeb jego zarzadzania operacyjnego , „Controlling i Zarządzanie” nr 2(46)/2022

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”

Zajrzyj i poznaj nas na stronie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Zachęcamy do ciekawej lektury i prenumeraty magazynu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej