XIV Forum Rachunkowości i Podatków

BDO ACADEMY organizuje w dniach 27-28.10.2022 w Warszawie XIV Forum Rachunkowości i Podatków, które będzie poświęcone zmianom w regulacjach zarówno rachunkowych jak i podatkowych, wprowadzonym w 2022 roku oraz planowanym od 2023 roku. Poruszane tematy na forum to m.in.: 

• standaryzacja raportowania finansowego (XML, ESEF, raportowanie ESG),

• oprogramowanie w chmurze – zasady sprawozdawczości,

• hiperinflacja i jej wpływ na sprawozdawczość finansową,

• ostatnie zmiany w UoR, krajowych standardach rachunkowości i MSSF,

• zmiany stawek referencyjnych i ich wpływ na wycenę instrumentów finansowych i rachunkowość zabezpieczeń,

• wakacje kredytowe i ich skutki w sprawozdaniach finansowych.

Magazyn „Controlling i Zarządzanie” patronuje XIV Forum Rachunkowości i Podatków.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.szkolenia-bdo.pl/ 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej