Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na potrzeby jego zarządzania operacyjnego

Rosnąca turbulencja otoczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wymaga zmiany zawartości raportów dotyczących ich działalności. Do tych turbulencji można zaliczyć m.in. zwiększające się wymagania informacyjne na potrzeby ustalania i zatwierdzania taryf przez Wody Polskie, rosnące koszty działalności przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza wynagrodzeń, energii elektrycznej czy paliwa. Tradycyjne sprawozdanie finansowe, które zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, ma małą wartość informacyjną na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. Stąd też należy określić układ raportu – sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, które pozwala na kontrolę jego działalności. Układ takiego sprawozdania może być różny i musi być określony przez odbiorcę.

Przykładowy zakres takiego sprawozdania został przedstawiony w artykule Romana Kotapskiego pt. Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na potrzeby jego zarządzania operacyjnego w najnowszym wydaniu pisma Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022. 

Artykuł został napisany na podstawie wdrożeń systemów budżetowania czy też przeprowadzonych audytów w zakresie systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA https://www.brz-marina.pl/ .

Zachęcamy do lektury artykułu, który może zainspirować działy controllingu do opracowania własnego raportu. 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej